Edam/Volendam

Algemeen Maatschappelijk Werk

Iedereen loopt in zijn of haar leven wel eens tegen bepaalde problemen aan of maakt ingrijpende gebeurtenissen mee rondom werk, opvoeding, ouder worden, in relaties met anderen of met instanties. Vaak helpt het om er over te praten met familie, vrienden of buren. Maar het kan ook zijn dat u er niet uitkomt. In dat geval kunt u een beroep doen op SMD.

Onze maatschappelijk werkers werken wijk- en gebiedsgericht, dichtbij u. Zij bieden handvatten om te leren omgaan met problemen en verdriet. Samen met u en rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden wordt gezocht naar een oplossing.

Soms wordt gekozen voor een individuele aanpak, soms voor een oplossing in groepsverband.
U kunt kosteloos een gesprek aanvragen met een van onze maatschappelijk werkers. Uw gemeente financiert maatschappelijk werk voor iedereen.

U kunt bij een maatschappelijk werker terecht met vragen op het gebied van:

 • Partner- en familierelaties
 • Echtscheiding
 • Assertiviteit
 • Ouderschap en opvoedingsvraagstukken
 • Rouwverwerking
 • Somberheid, eenzaamheid, depressiviteit
 • Overbelasting
 • Problemen op het werk
 • Geweldservaringen, huiselijk geweld
 • Financiën
 • Vriendschap

Sociaal Juridische Dienstverlening

Voor vragen of problemen op sociaal juridisch gebied kunt u terecht bij onze sociaal raadslieden. Samen met u wordt uw hulpvraag in kaart gebracht. Een sociaal raadslid geeft advies en informatie, ondersteunt bij het invullen van formulieren, schrijven van brieven en indienen van bezwaarprocedures. Een sociaal raadslid bemiddelt en verwijst ook naar andere organisaties. Afhankelijk van de vraag wordt gekozen voor een individuele aanpak of een oplossing in groepsverband.

Sociaal raadslieden bieden ondersteuning op het gebied van: 

 • Werk en inkomen
 • Uitkeringen en voorzieningen
 • Belasting en toeslagen
 • Onderwijs en studiefinanciering
 • Consumentenkwesties (koop, garantie, lenen, schulden)
 • Huisvesting
 • Personen- en familierecht (huwelijk, echtscheiding, alimentatie, overlijden etc.)

Spreekuur
Wanneer: dinsdag (alleen op afspraak)
Waar: Bibliotheek Edam | Dijkgraaf Poschlaan 8 | Edam
Afspraak maken: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur via 0299-439279

Schoolmaatschappelijk werk

Primair onderwijs
Als u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u daar altijd over praten met de leerkracht. Zo zal ook de leerkracht eerst met u praten als hij/zij zich zorgen maakt. In sommige gevallen zal de leerkracht besluiten - samen met de intern begeleider van de school - dat het goed is uw kind in het zorgoverleg te bespreken. Hiervoor wordt altijd uw toestemming gevraagd. De schoolmaatschappelijk werker neemt deel aan dit overleg en heeft een adviserende rol.

Na het overleg kan het zijn dat de schoolmaatschappelijk werker contact met u wil opnemen. Hierover zult u door de intern begeleider worden geïnformeerd.

De schoolmaatschappelijk werker richt zich op problemen die te maken hebben met de gezin- of opvoedingssituatie van de kinderen en op problemen die belastend zijn voor uw gezinssituatie. De schoolmaatschappelijker werker ondersteunt u bij het vinden van de juiste hulp voor u en uw gezin. De gesprekken (maximaal drie) vinden plaats op school, bij u thuis of bij de SMD.

Indien u behoefte heeft aan een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker kunt u dit aangeven bij de leerkracht. De intern begeleider zal de schoolmaatschappelijk werker vervolgens met u in contact brengen.

Sociale vaardigheidstraining
Wij bieden sociale vaardigheidstrainingen aan voor kinderen vanaf groep drie en sociale vaardigheidstrainings plus, voor kinderen van groep 8. De schoolmaatschappelijk werker kan u vertellen wat de mogelijkheden zijn binnen uw gemeente.

Contact
U kunt ons via de intern begeleider van de school benaderen.

Privacy
Schoolmaatschappelijk werk valt onder de Wet Beschermings Persoonsgegevens en heeft een privacyreglement.

Voorgezet onderwijs
De maatschappelijk werkers bieden hulp aan jongeren op school, zo mogelijk in samenwerking met ouders en school. Wanneer er sprake is van langdurige hulpverlening, hulpverlening in het gezin, verder onderzoek of therapie, zorgt de maatschappelijk werker voor een goed aansluitende doorverwijzing naar een instantie buiten de school. Ook na doorverwijzing houdt de werker zonodig contact met leerling, school en hulpverlening.

Contact
U kunt ons via de zorgcoördinator van school benaderen.

Schoolmaatschappelijk werk wordt uitgevoerd in regio Zaanstreek en Waterland.

 Gemeente Zaanstad:   Saenredam College
  Zuiderzee College
  Pascal College
  Trias VMBO
  Bertrand Russell College
  Zaanlands Lyceum
  St. Michaël College
  ROC
Gemeente Edam/Volendam: Don Bosco College
  De Triade
 Gemeente Waterland:   Bernard Nieuwentijt College


Privacy
Schoolmaatschappelijk werk valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en heeft een privacyreglement.

Ondersteuning bij Huiselijk geweld

Huiselijk geweld
Bij huiselijk geweld is er sprake van geweld door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Meestal is er sprake van machtsverschil, waarbij het slachtoffer afhankelijk is van de pleger. Het geweld kan zowel op lichamelijk, seksueel als op psychisch gebied zijn. Vormen van huiselijk geweld zijn intimidatie, isolatie, onthouden van geld of voeding en verwaarlozing.

Mishandeling is moeilijk te zien. Een aantal signalen die u kunnen opvallen zijn:

 • Stil en teruggetrokken gedrag of juist heel druk gedrag.
 • Schrikken van aanrakingen, vaak verwondingen hebben.
 • Angstig of depressief zijn.
 • Een onverzorgd uiterlijk, vieze en/of kapotte kleren.
 • Ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen over hun kind.
 • Een partner die nooit naar buiten gaat.

Bedenk wel dat elke situatie uniek is, ga op uw gevoel af als u denkt dat er iets niet klopt.

SMD heeft in een jarenlange nauwe samenwerking met de GGD expertise opgebouwd op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle medewerkers met het specialisme maatschappelijk werk hebben de basiscursus huiselijk geweld gevolgd. Aanvullend is een aantal  SMD-medewerkers opgeleid als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld.

De aandachtsfunctionaris kan geconsulteerd worden door beroepskrachten en vrijwilligers bij vermoedens of signalen van huiselijk geweld.

SMD participeert in de uitvoering van tijdelijke huisverboden in het kader van de aanpak huiselijk geweld samen met de GGD, reclassering en JBRA. SMD treedt op als belangenbehartiger voor de thuisblijver gedurende het traject van het tijdelijk huisverbod.

Voor de regio Zaanstreek Waterland is er een digitaal Handelingsprotocol Kindermishandeling (de meldcode) waar de rol van de maatschappelijk werkers van SMD in is opgenomen.  Het handelingsprotocol is gebaseerd op 5 te nemen stappen.

 • Breng signalen in kaart
 • Vraag advies aan een aandachtsfunctionaris van SMD, of een andere deskundige collega bij BJZ/AMK en/of SHG.
 • Praat met cliënt, ouder(s) en/of kind
 • Weeg aard, ernst van en risico op kindermishandeling of huiselijk geweld
 • Beslis: zelf hulp organiseren of melding doen bij BJZ/AMK en/of SHG

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Wanneer iemand te horen krijgt dat het einde nabij is, breekt een onzekere periode aan. Voor de mantelzorger wordt de zorg over het algemeen intensiever ondanks de betrokkenheid van de huisarts, wijkverpleging en thuiszorg. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg is een vorm van mantelzorgondersteuning in deze laatste levensfase. Als uw naaste thuis wilt sterven, weet dat u er niet alleen voor staat. Ook in (zorg) instellingen kunt u een beroep doen op VPTZ. U kunt hulp inroepen van VPTZ. Ook alleenstaande patiënten kunnen een beroep doen op een VPTZ-vrijwilliger.

VPTZ-vrijwilliger aan uw zijde
Een VPTZ-vrijwilliger komt aan huis voor ondersteuning in afstemming met en aanvullend op de professionele zorg, hij/zij biedt tijd, een luisterend oor, aandacht en (emotionele) ondersteuning aan patiënt en mantelzorger. De vrijwilligers zijn allemaal opgeleid voor deze taak en weten snel een vertrouwde band te scheppen met patiënt en mantelzorger. Wetend dan de zorg voor uw naaste in goede handen is, kunt u even op adem komen of een boodschap doen. Zo kunt u de zorg langer volhouden.

Vrijwilligers voeren geen medische en huishoudelijke taken uit.

Inschakelen
U kunt vrijblijvend een gesprek aanvragen met de coördinator VPTZ. In het kennismakingsgesprek kunt u uw wensen, mogelijkheden en behoeften bespreken. De coördinator zoekt een vrijwilliger die past bij uw persoonlijke situatie.
De inzet van een VPTZ-vrijwilliger is kosteloos.

Ondersteuning van VPTZ is bedoeld voor mensen die woonachtig zijn in de regio Zaanstreek-Waterland. Dit zijn de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang.

Meer informatie
Wendy Sas, coördinator via w.sas@smdzw.nl
bereikbaar via 0299 - 439279 of info@smdzw.nl

Heeft u behoefte aan een praatje?
Bij het inloophuis van Wij | allemaal kunnen (ex-) kankerpatiënten, naasten en nabestaanden vijf dagen per week terecht voor een praatje. Het inloophuis is een ontmoetingsplek en informatiepunt voor iedereen die daar behoefte aan heeft.
Tijdens de inloopochtenden staan deskundigen klaar om u op te vangen en vindt uitwisseling van informatie plaats. Het inloophuis werkt veel samen met ziekenhuizen, fysiotherapeuten, psychologen, coaches, sportorganisaties en zorginstellingen.
Voor meer informatie, klik www.wij-allemaal.nl

Client ondersteuning

Het belang van u als cliënt is ons uitgangspunt en leidend. Onze cliëntondersteuner versterkt uw positie door te ondersteunen bij het formuleren van de hulpvraag, informatie te geven over de mogelijkheden van het systeem en de rechten van u als cliënt. Ons doel is u kennis te bieden van de eigen mogelijkheden en de mogelijkheden die de zorg u kan bieden, zodat u weloverwogen keuzes kan maken.

Inzet van cliëntondersteuner is zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Bij aanvang wordt inzet bepaald aan de hand van een intake gesprek en samen met u onderzoeken we de mogelijkheden die uw netwerk u kan bieden.

Mentorwerk

Heeft u moeite met het maken van contact? Heeft u een klein of geen netwerk waar u op terug kunt vallen voor gezelligheid, of voelt u zich weleens eenzaam? Dan kan het mentorwerk iets voor u betekenen. Door deelname aan het mentorwerk krijgt u tips en handvatten om makkelijker contact te leggen met mensen in uw omgeving.

Iedere deelnemer wordt voor een periode van één jaar gekoppeld aan een vrijwilliger. Eens per twee weken spreekt het koppel samen af om gezellige activiteiten te ondernemen. Bijvoorbeeld samen naar de markt, wandelen, sporten, koken enz. Of gewoon gezellig met elkaar praten.

Voor deelname aan het mentorwerk is geen indicatie nodig. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen via info@smdzw.nl

 
Gepubliceerd: mei 2017