Edam/Volendam: Schoolmaatschappelijk werk

Primair onderwijs
Als u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u daar altijd over praten met de leerkracht. Zo zal ook de leerkracht eerst met u praten als hij/zij zich zorgen maakt. In sommige gevallen zal de leerkracht besluiten - samen met de intern begeleider van de school - dat het goed is uw kind in het zorgoverleg te bespreken. Hiervoor wordt altijd uw toestemming gevraagd. De schoolmaatschappelijk werker neemt deel aan dit overleg en heeft een adviserende rol.

Na het overleg kan het zijn dat de schoolmaatschappelijk werker contact met u wil opnemen. Hierover zult u door de intern begeleider worden geïnformeerd.

De schoolmaatschappelijk werker richt zich op problemen die te maken hebben met de gezin- of opvoedingssituatie van de kinderen en op problemen die belastend zijn voor uw gezinssituatie. De schoolmaatschappelijker werker ondersteunt u bij het vinden van de juiste hulp voor u en uw gezin. De gesprekken (maximaal drie) vinden plaats op school, bij u thuis of bij de SMD.

Indien u behoefte heeft aan een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker kunt u dit aangeven bij de leerkracht. De intern begeleider zal de schoolmaatschappelijk werker vervolgens met u in contact brengen.

Sociale vaardigheidstraining
Wij bieden sociale vaardigheidstrainingen aan voor kinderen vanaf groep drie en sociale vaardigheidstrainings plus, voor kinderen van groep 8. De schoolmaatschappelijk werker kan u vertellen wat de mogelijkheden zijn binnen uw gemeente.

Contact
U kunt ons via de intern begeleider van de school benaderen.

Privacy
Schoolmaatschappelijk werk valt onder de Wet Beschermings Persoonsgegevens en heeft een privacyreglement.

Voorgezet onderwijs
De maatschappelijk werkers bieden hulp aan jongeren op school, zo mogelijk in samenwerking met ouders en school. Wanneer er sprake is van langdurige hulpverlening, hulpverlening in het gezin, verder onderzoek of therapie, zorgt de maatschappelijk werker voor een goed aansluitende doorverwijzing naar een instantie buiten de school. Ook na doorverwijzing houdt de werker zonodig contact met leerling, school en hulpverlening.

Contact
U kunt ons via de zorgcoördinator van school benaderen.

Schoolmaatschappelijk werk wordt uitgevoerd in regio Zaanstreek en Waterland.

 Gemeente Zaanstad:   Saenredam College
  Zuiderzee College
  Pascal College
  Trias VMBO
  Bertrand Russell College
  Zaanlands Lyceum
  St. Michaël College
  ROC
Gemeente Edam/Volendam: Don Bosco College
  De Triade
 Gemeente Waterland:   Bernard Nieuwentijt College


Privacy
Schoolmaatschappelijk werk valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en heeft een privacyreglement.