Bestuur

De SMD is een stichting met een bestuur. 

Het bestuur van de SMD
· bestaat uit zeven bestuursleden
· is gehouden aan de Governancecode Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
· heeft bevoegdheden gedelegeerd aan de directeur. Deze zijn vastgelegd in het
Directiestatuut
· heeft een vaste commissie, de Remuneratiecommissie. Werving en selectie van bestuursleden vindt plaats op basis van een vastgesteld profielschets.

 

 

De leden van het bestuur:

Felix Beekman - voorzitter
Aagje Zeeman -  vice voorzitter
Anja de Vries - secretaris
Ron Leen - penningmeester
Martin Brand - lid, op voordracht van de OR
Evert Nagtegaal - lid