Landsmeer

Algemeen Maatschappelijk Werk

Iedereen loopt in zijn of haar leven wel eens tegen bepaalde problemen aan of maakt ingrijpende gebeurtenissen mee rondom werk, opvoeding, ouder worden, in relaties met anderen of met instanties. Vaak helpt het om er over te praten met familie, vrienden of buren. Maar het kan ook zijn dat u er niet uitkomt. In dat geval kunt u een beroep doen op SMD.

Onze maatschappelijk werkers werken wijk- en gebiedsgericht, dichtbij u. Zij bieden handvatten om te leren omgaan met problemen en verdriet. Samen met u en rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden wordt gezocht naar een oplossing.

Soms wordt gekozen voor een individuele aanpak, soms voor een oplossing in groepsverband.
U kunt kosteloos een gesprek aanvragen met een van onze maatschappelijk werkers. Uw gemeente financiert maatschappelijk werk voor iedereen.

U kunt bij een maatschappelijk werker terecht met vragen op het gebied van:

 • Partner- en familierelaties
 • Echtscheiding
 • Assertiviteit
 • Ouderschap en opvoedingsvraagstukken
 • Rouwverwerking
 • Somberheid, eenzaamheid, depressiviteit
 • Overbelasting
 • Problemen op het werk
 • Geweldservaringen, huiselijk geweld
 • Financiën
 • Vriendschap

Sociaal Juridische Dienstverlening

Voor vragen of problemen op sociaal juridisch gebied kunt u terecht bij onze sociaal raadslieden. Samen met u wordt uw hulpvraag in kaart gebracht. Een sociaal raadslid geeft advies en informatie, ondersteunt bij het invullen van formulieren, schrijven van brieven en indienen van bezwaarprocedures. Een sociaal raadslid bemiddelt en verwijst ook naar andere organisaties. Afhankelijk van de vraag wordt gekozen voor een individuele aanpak of een oplossing in groepsverband.

Sociaal raadslieden bieden ondersteuning op het gebied van: 

 • Werk en inkomen
 • Uitkeringen en voorzieningen
 • Belasting en toeslagen
 • Onderwijs en studiefinanciering
 • Consumentenkwesties (koop, garantie, lenen, schulden)
 • Huisvesting
 • Personen- en familierecht (huwelijk, echtscheiding, alimentatie, overlijden etc.)

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via 0299-439279 of info@smdzw.nl

Mantelzorgondersteuning

Zorgt u intensief en langdurig voor een naaste met een chronische ziekte, handicap, verslaving of beperking? Dan bent u mantelzorger. Eén op de vijf Nederlanders is mantelzorger voor een familielid, partner of goede vriend. Mantelzorg is overal en van alle leeftijden.
Heeft u een vraag op het gebied van mantelzorgondersteuning, dan kunt u terecht bij onze mantelzorgconsulenten.

Onze mantelzorgconsulenten organiseren regelmatig bijeenkomsten voor mantelzorgers. Hier kunt u terecht voor een praatje met lotgenoten, informatieve bijeenkomsten en ontspanningsactiviteitein.

Bijeenkomsten voor mantelzorgers
Mantelzorgers zijn erg belangrijk in onze samenleving, zij helpen anderen om hun zelfredzaamheid te vergroten en ook als dat niet meer kan, staan zij hun naaste bij. Maar mantelzorg is ook zwaar en om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, is het belangrijk dat zij tijd nemen voor zichzelf en af en toe wat tips krijgen om het zichzelf makkelijker te maken. SMD organiseert speciaal voor mantelzorgers regelmatig en in samenwerking met andere organisaties bijeenkomsten, workshops en cursussen.

Elke 1ste woensdag van de maand is er van 12.30-16.30 uur inloopspreekuur in Middelpunt, Ds. M.L. Kingstraat 2, Landsmeer.

Mantelzorgcompliment

Als blijk van waardering schenkt de gemeente Landsmeer mantelzorgers een cadeaubon, het zogenaamde mantelzorgcompliment. Hieronder leest u hoe u dit compliment kunt aanvragen.

Aan welke voorwaarden moet ik als mantelzorger voldoen om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment?

 • U bent mantelzorger: u zorgt voor een naaste en deze zorg vloeit voort uit de persoonlijke band met deze naaste, het gaat om niet alledaagse zorg en u geeft de zorg niet in het kader van een hulpverlenend beroep of als vrijwilligerswerk.
 • U verleent deze zorg meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden.
 • De mantelzorgontvanger woont in de gemeente Landsmeer.

Vanaf en tot wanneer kan ik het mantelzorgcompliment aanvragen?
Vanaf 1 november 2017 tot 1 januari 2018.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Wanneer iemand te horen krijgt dat het einde nabij is, breekt een onzekere periode aan. Voor de mantelzorger wordt de zorg over het algemeen intensiever ondanks de betrokkenheid van de huisarts, wijkverpleging en thuiszorg. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg is een vorm van mantelzorgondersteuning in deze laatste levensfase. Als uw naaste thuis wilt sterven, weet dat u er niet alleen voor staat. Ook in (zorg) instellingen kunt u een beroep doen op VPTZ. U kunt hulp inroepen van VPTZ. Ook alleenstaande patiënten kunnen een beroep doen op een VPTZ-vrijwilliger.

VPTZ-vrijwilliger aan uw zijde
Een VPTZ-vrijwilliger komt aan huis voor ondersteuning in afstemming met en aanvullend op de professionele zorg, hij/zij biedt tijd, een luisterend oor, aandacht en (emotionele) ondersteuning aan patiënt en mantelzorger. De vrijwilligers zijn allemaal opgeleid voor deze taak en weten snel een vertrouwde band te scheppen met patiënt en mantelzorger. Wetend dan de zorg voor uw naaste in goede handen is, kunt u even op adem komen of een boodschap doen. Zo kunt u de zorg langer volhouden.

Vrijwilligers voeren geen medische en huishoudelijke taken uit.

Inschakelen
U kunt vrijblijvend een gesprek aanvragen met de coördinator VPTZ. In het kennismakingsgesprek kunt u uw wensen, mogelijkheden en behoeften bespreken. De coördinator zoekt een vrijwilliger die past bij uw persoonlijke situatie.
De inzet van een VPTZ-vrijwilliger is kosteloos.

Ondersteuning van VPTZ is bedoeld voor mensen die woonachtig zijn in de regio Zaanstreek-Waterland. Dit zijn de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang.

Meer informatie
Wendy Sas, coördinator via w.sas@smdzw.nl
bereikbaar via 0299 - 439279 of info@smdzw.nl

Heeft u behoefte aan een praatje?
Bij het inloophuis van Wij | allemaal kunnen (ex-) kankerpatiënten, naasten en nabestaanden vijf dagen per week terecht voor een praatje. Het inloophuis is een ontmoetingsplek en informatiepunt voor iedereen die daar behoefte aan heeft.
Tijdens de inloopochtenden staan deskundigen klaar om u op te vangen en vindt uitwisseling van informatie plaats. Het inloophuis werkt veel samen met ziekenhuizen, fysiotherapeuten, psychologen, coaches, sportorganisaties en zorginstellingen.
Voor meer informatie, klik www.wij-allemaal.nl

Jongerenwerk

Het jongerenwerk werkt op verschillende terreinen rondom jongeren. Het jongerenwerk werkt vooral met jongeren tussen de 10 en 20 jaar en zet zich met name in voor de kwetsbare jongeren.
Jongeren worden ondersteund naar een goede plek in de maatschappij. Tegelijkertijd zet het jongerenwerk in op preventie om te voorkomen dat jongeren kwetsbaar worden. Hierbij kan je denken aan jongeren attent maken op de keerzijde van social media.

Op straat is het jongerenwerk actief rondom plekken waar de jeugd samenkomt en zich ophoudt, ook wel gezegd hangplekken.
In Landsmeer werken de gemeente, de politie en het jongerenwerk nauw samen om overlast van jeugdgroepen op straat te verminderen en te voorkomen.
Er is een JongerenNetwerkOverleg (JNO) waarin regelmatig gemeente, politie en jongerenwerk bij een komen om de meldingen, hangplekken en de groepen jongeren op straat te bespreken en bij te houden. Welke groepen en groepsleden er overlast veroorzaken en indien nodig bij aanhoudende overlast een adequate en eenduidig plan van aanpak te maken om de overlast tot het minimum te beperken.
Naast deelname aan het JNO heeft het jongerenwerk ook zijn eigen taak, verantwoordelijkheid en specialisme. De jongerenwerker bezoekt wekelijks de hangplekken in Landsmeer. Onderhoudt contact met de jongeren en spreekt ze aan op ongewenst gedrag. Het jongerenwerk investeert in het contact tussen jongeren en volwassenen. Daarnaast begeleidt de jongerenwerker jongeren naar, school, werk of hulpverlening.

Het jongerenwerk begeleidt en ondersteunt ook jongeren individueel. Jongeren hebben soms hulp of een duwtje in de rug nodig. De jongerenwerker helpt en coacht hen daarbij. De hulp kan bestaan uit praktische zaken, zoals het samen aanvragen van studiefinanciering of zorgtoeslag, bij schulden samen de financiën op een rijtje zetten. Maar ook als jongeren belemmering hebben in hun dagelijkse leven dan gaat de jongerenwerker samen met de jongeren in gesprek om samen op zoek te gaan naar een oplossing. Bij specifieke hulp- of ondersteuningsvragen dan maakt de jongerenwerker het mogelijk dat de jongere hulpverlening krijgt. De jongerenwerker steunt en coacht de jongere hierbij.

Het jongerenwerk stimuleert talenten en zelf organiserend vermogen en moedigt jongeren aan om iets leuks voor leeftijdsgenoten te organiseren of iets voor hun buurt.
Jongeren kunnen leuke ideeën voor een activiteit, evenement of project bij het jongerenwerk inbrengen. Hierbij kan je denken aan een voetbaltoernooi, feest of party, buitenactiviteit e.d. De jongerenwerker ondersteunt, indien nodig, de jongeren bij het verwezenlijken van hun idee.

Het jongerenwerk speelt ook in op landelijke thema’s en de Landsmeerse problematiek en behoefte.
Hierbij kun je denken aan veiligheidsgevoel vergroten, jongeren toe leiden naar sport en een eigen plek met en voor jongeren creëren.

Het jongerenwerk heeft een eigen website met informatie en advies speciaal voor jongeren in Landsmeer: www.jongerenwerklandsmeer.nl . Daarnaast kan je ons ook volgen op Facebook www.facebook.com/jongeren.landsmeer.

Jongerenwerk Landsmeer

Ondersteuning bij Huiselijk geweld

Huiselijk geweld
Bij huiselijk geweld is er sprake van geweld door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Meestal is er sprake van machtsverschil, waarbij het slachtoffer afhankelijk is van de pleger. Het geweld kan zowel op lichamelijk, seksueel als op psychisch gebied zijn. Vormen van huiselijk geweld zijn intimidatie, isolatie, onthouden van geld of voeding en verwaarlozing.

Mishandeling is moeilijk te zien. Een aantal signalen die u kunnen opvallen zijn:

 • Stil en teruggetrokken gedrag of juist heel druk gedrag.
 • Schrikken van aanrakingen, vaak verwondingen hebben.
 • Angstig of depressief zijn.
 • Een onverzorgd uiterlijk, vieze en/of kapotte kleren.
 • Ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen over hun kind.
 • Een partner die nooit naar buiten gaat.

Bedenk wel dat elke situatie uniek is, ga op uw gevoel af als u denkt dat er iets niet klopt.

SMD heeft in een jarenlange nauwe samenwerking met de GGD expertise opgebouwd op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle medewerkers met het specialisme maatschappelijk werk hebben de basiscursus huiselijk geweld gevolgd. Aanvullend is een aantal  SMD-medewerkers opgeleid als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld.

De aandachtsfunctionaris kan geconsulteerd worden door beroepskrachten en vrijwilligers bij vermoedens of signalen van huiselijk geweld.

SMD participeert in de uitvoering van tijdelijke huisverboden in het kader van de aanpak huiselijk geweld samen met de GGD, reclassering en JBRA. SMD treedt op als belangenbehartiger voor de thuisblijver gedurende het traject van het tijdelijk huisverbod.

Voor de regio Zaanstreek Waterland is er een digitaal Handelingsprotocol Kindermishandeling (de meldcode) waar de rol van de maatschappelijk werkers van SMD in is opgenomen.  Het handelingsprotocol is gebaseerd op 5 te nemen stappen.

 • Breng signalen in kaart
 • Vraag advies aan een aandachtsfunctionaris van SMD, of een andere deskundige collega bij BJZ/AMK en/of SHG.
 • Praat met cliënt, ouder(s) en/of kind
 • Weeg aard, ernst van en risico op kindermishandeling of huiselijk geweld
 • Beslis: zelf hulp organiseren of melding doen bij BJZ/AMK en/of SHG
 
Gepubliceerd: maart 2018